close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • KARTA POLAKA

 • 1 marca 2017

  Ustawa o Karcie Polaka (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1187. z późn. zm.) określa uprawnienia posiadacza Karty Polaka, zasady jego przyznawania oraz właściwość i tryb postępowania organów w tych sprawach.

  KOMU MOŻE BYĆ PRZYZNANA KARTA POLAKA?

   

  Karta Polaka może zostać przyznana osobie, która deklaruje przynależność do narodu polskiego i spełni łącznie następujące warunki:

   

  wykaże, że jest narodowości polskiej, lub posiadała obywatelstwo polskie, lub co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo obydwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie, albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej, działającej na terenie jednego z państw, o których mowa poniżej, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat;

  wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za swój język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów. Jest to jeden z podstawowych warunków przyznania Karty Polaka. Oceny znajomości języka polskiego oraz kultywowania polskich tradycji i zwyczajów dokonuje konsul w trakcie rozmowy z wnioskodawcą;

  w obecności Konsula RP złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.

   

  W Republice Armenii organizacją polonijną uprawnioną do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej jest Związek Polaków w Armenii „Polonia”.

   

  Karta Polaka może być przyznana wyłącznie:

   

  osobie posiadającej w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty Polaka obywatelstwo: Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy lub Republiki Uzbekistanu lub posiadających w jednym z tych państw status bezpaństwowca. Karta Polaka może być także przyznana osobie będącej obywatelem jednego z państw, o których mowa powyżej, której polskie pochodzenie zostało prawomocnie stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1392 z późn. zm.);

  osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

   

  SPOSÓB UZYSKANIA KARTY POLAKA

   

  Aby uzyskać Kartę Polaka należy:

   

  1. Zebrać dokumenty świadczące o polskiej narodowości; np. metryka urodzenia wnioskodawcy z wpisem o polskiej narodowości jednego z rodziców.

   

  2. Skopiować ważny dokument tożsamości (strony ze zdjęciem).

   Skopiowanie dokumenty wraz z oryginałami należy przedstawić konsulowi w trakcie spotkania (kopie pozostają w konsulacie, a oryginały zostaną zwrócone właścicielowi).

   

  3. Wypełnić wniosek o przyznanie Karty Polaka. Wniosek dostępny jest w każdym polskim konsulacie, w organizacjach polonijnych oraz na stronie internetowej Ambasady RP w Erywaniu.   W zaznaczonym miejscu we wniosku należy wkleić jedno aktualne zdjęcie (3,5 x 4,5 cm); prosimy o zdjęcie dobrej jakości. Wypełniony wniosek należy podpisać w wyznaczonym miejscu, nie przekraczając linii ramki.

   

  4. Zatelefonować lub przesłać wiadomość e-mail do Ambasady RP w Erywaniu i umówić się z konsulem na rozmowę. Konsul przyjmuje wnioskodawców po wcześniejszym  uzgodnieniu terminu.  Na rozmowę z konsulem w wyznaczonym dniu i godzinie prosimy zabrać ze sobą:

   

  wypełniony wniosek ze zdjęciem;

  oryginały i kserokopie dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie;

  oryginały i kserokopie paszportu zagranicznego. 

   

  Konsul będzie rozmawiał wyłącznie po polsku. Zada pytania dotyczące polskich tradycji i zwyczajów. Przedłoży również do podpisu deklarację o przynależności wnioskodawcy do Narodu Polskiego.

   

  Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat związanych z procedurą ubiegania się o Kartę Polaka.

   

  W przypadku małoletniego przyznaje się Kartę Polaka na wniosek rodziców, jeżeli oboje posiadają Kartę lub jedno z nich posiada Kartę, a drugie wyrazi stosowną zgodę (chyba, że drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska). Przyznanie Karty małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgodą.

   

  Karta Polaka jest ważna przez 10 lat od daty jej przyznania. Najpóźniej trzy miesiące przed upływem terminu  ważności Karty Polaka trzeba wystąpić o jej przedłużenie o kolejne 10 lat. Karta Polaka przyznana osobie, która ukończyła 65 lat, jest ważna na czas nieoznaczony. Karta Polaka przyznana małoletniemu jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym upływa rok od dnia uzyskania przez niego pełnoletności. Jeżeli po uzyskaniu pełnoletności, najpóźniej na 3 miesiące przed upływem terminu ważności oraz ukończeniem 19. roku życia, posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności oraz deklaracje przynależności do Naroku Polskiego, ważność Karty Polaka jest przedłużana na okres 10 lat.

   

  Karta Polaka traci ważność w przypadku, gdy jej posiadacz uzyska obywatelstwo polskie lub zezwolenie na pobyt stały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

   

   

  JAKIE MOGA BYĆ POWODY ODMOWY PRZYZNANIA KARTY POLAKA?

   

  Wnioskodawca nie spełnia głównych warunków przyznania Karty Polaka (nie zna języka polskiego oraz polskich tradycji i zwyczajów).

  Wnioskodawca złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje.

  Wnioskodawca w rozmowie z konsulem zeznał nieprawdę lub zataił prawdę lub też posłużył się sfałszowanymi dokumentami.

  Wnioskodawca repatriował się z Polski na podstawie umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z radzieckimi republikami Białorusi, Ukrainy, Litwy lub z b. ZSRR do jednego z tych państw.

  Wnioskodawca nabył obywatelstwo polskie lub zezwolenie na osiedlenie się w Polsce (tj. kartę stałego pobytu).

  Przemawiają za tym względy obronności, bezpieczeństwa albo ochrony porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej.

  Wnioskodawca działa lub działał na szkodę podstawowych interesów RP.

   

   Od decyzji odmownej konsula przysługuje odwołanie do Rady ds. Polaków na Wschodzie, które wnosi się za pośrednictwem konsula w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji.

   

   

  KARTA POLKA UPRAWNIA DO:

   

  Zwolnienia z opłat konsularnych za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;

   

  Zwolnienia z opłat konsularnych za przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego;

   

  Zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.);

  Podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.);;

  podejmowania i odbywania studiów, studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia, a także uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.);

  korzystania z form kształcenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

  korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych, w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, przewiduje zasady bardziej korzystne;

  ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1138 z późn. zm.);

  bezpłatnego wstępu do muzeów państwowych;

  pomocy konsula, w ramach jego kompetencji i z zastosowaniem i poszanowaniem zwyczajów i prawa międzynarodowego, w sytuacji zagrożenia życia lub bezpieczeństwa.

   

   

  UŁATWIENIA W OSIEDLENIU SIĘ W POLSCE

   

  Od 1 stycznia 2017 r. posiadacze Karty Polaka mogą  otrzymać zezwolenie na stały pobyt i kartę stałego pobytu bez żadnych opłat. Otrzymując je muszą jednak zwrócić Kartę Polaka. Osoby, które na podstawie posiadanej Karty Polaka otrzymają prawo do stałego pobytu na terenie Polski, otrzymują także prawo, by po roku od otrzymania karty stałego pobytu, ubiegać się o uznanie za obywatela polskiego.

   

   Ponadto posiadacze Karty Polaka, którzy składają w urzędzie wojewódzkim wniosek o zezwolenie na stały pobyt, mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego na okres do 9 miesięcy – świadczenie to przyznaje i wypłaca starosta powiatu, na terenie którego osoba zamieszkała. Świadczenie przysługuje na każdego członka rodziny wnioskodawcy, przy czym w ciągu pierwszych trzech miesięcy wnioskodawca i jego małżonek otrzymują świadczenie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, zaś na każde dziecko połowę tej kwoty, w kolejnych miesiącach świadczenie wynosi 60% ww. wysokości – czyli odpowiednio 30% i 15% minimalnego wynagrodzenia. Świadczenie pieniężne wypłacane jest w celu ułatwienia utrzymania się w Polsce w pierwszych miesiącach po osiedleniu i nie jest zależne od uzyskiwania innych dochodów w tym okresie.

   

  WAŻNE INFORMACJE

   

  Otrzymanie Karty Polaka nie oznacza przyznania obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani prawa przekraczania bez wizy granic Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Karta Polaka nie jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby w niej wymienionej, służy jedynie potwierdzeniu przynależności do Narodu Polskiego.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: