close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SPRAWY PASZPORTOWE

 • 1 marca 2017

  1. Podstawowe informacje dotyczące paszportów i paszportów tymczasowych

  Konsul jest organem paszportowym dla obywateli polskich za granicą. Konsul wydaje dwa rodzaje dokumentów paszportowych: paszporty i paszporty tymczasowe.

  Dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.

  Zasady wydawania dokumentów paszportowych są określone w ustawie z dnia 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758). Zgodnie z art. 43 ust. 1 wymienionej ustawy, paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczypospolitej Polskiej wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą - konsul.

  Konsul honorowy nie jest organem paszportowym i nie realizuje spraw paszportowych.

   

  Paszport   wydany  osobie, która nie ukończyła 13 lat - jest ważny 5 lat od daty jego wydania, a wydany osobie powyżej 13-go roku życia - 10 lat od daty jego wydania.

  Paszport tymczasowy wydaje się:

  - osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w RP,

  - osobom przebywającym czasowo w RP i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu,

  - osobom przebywającym w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,

  - osobom przebywającym w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową,

  - osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

  Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania.

  Paszport  tymczasowy na powrót do miejsca stałego pobytu osobom przebywającym w RP wydaje wojewoda, a za granicą - konsul.

   

  2.  Akty prawne regulujące problematykę paszportową

  Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758).

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U.  poz. 1026, z późn. zm.).

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U.  poz. 131).

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U.  poz. 1274).

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237).

  Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i w dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz. U. L. 385/1).

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 444/2009 z dnia 28 maja  2009  r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 w sprawie norm  dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w  paszportach i w dokumentach   podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz. U. UE  L 142/1).

   

  3. Kiedy składa się wniosek o wydanie paszportu

  Zaleca się składanie wniosku o nowy paszport z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu.

   

  - Planując podróż do innego kraju należy uzyskać informacje o aktualnych przepisach określających zasady wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium tego kraju w zakresie dokumentu paszportowego oraz wymaganej jego ważności (ten aspekt należy uwzględnić również przy ubieganiu się o wizę, jeśli taki obowiązek istnieje).

  (Kwestia ta dotyczy również możliwości wjazdu na terytorium danego państwa na podstawie paszportu tymczasowego).

  - Osoba posiadająca paszport, w którym brakuje miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy oraz osoba, w przypadku której nastąpiła zmiana wyglądu, mogąca utrudnić ustalenie jej tożsamości - powinna rozważyć  kwestię złożenia wniosku o wydanie nowego paszportu.

   

  4. Dodatkowe informacje dotyczące składania wniosku o wydanie paszportu

  Od dnia 17 stycznia 2013 r. obywatel polski może złożyć wniosek o wydanie paszportu (odpowiednio - paszportu tymczasowego) w innym organie paszportowym niż właściwy dla jego miejsca zamieszkania. Możliwe jest przyjęcie przez konsula wniosku o wydanie paszportu od osoby zamieszkałej poza danym okręgiem konsularnym.

  Osoba mająca zamiar złożyć wniosek o wydanie paszportu w konsulacie innym niż konsulat mający siedzibę w okręgu konsularnym jej miejsca zamieszkania lub osoba przebywająca za granicą czasowo, powinna mieć na uwadze, iż odbiór paszportu następuje w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o wydanie tego dokumentu.

   

  5. Kiedy istnieje obowiązek wymiany dokumentu paszportowego?

  W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym (nazwiska, imienia/imion, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL), osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 90 dni.

   

   

  6. Złożenie wniosku o wydanie paszportu osobie pełnoletniej

  Dokument paszportowy wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej po przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu opłaty. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście.

  Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu  składa:

  • Wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego  (wnioski pobiera się w urzędzie konsularnym).

  Wniosek paszportowy należy wypełnić czytelnie. Podpis złożony w ramce umieszczonej pod fotografią nie może dotykać ani przecinać linii ramki  (podpis ten zostanie zamieszczony w nowym paszporcie).

  • Kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także  twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

  Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności) a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie  fotografii określonej powyżej, w zakresie wizerunku – może złożyć fotografię:

  o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej.

  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może złożyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

  Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może złożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy. W takim przypadku należy przedłożyć zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej .

  • Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osobę nieposiadającą numeru PESEL.
  • Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą.

   Uwaga: Osoba nieposiadająca numeru PESEL, która zawarła związek małżeński (bez względu na to, czy nastąpiła jej zmiana nazwiska w związku z zawarciem małżeństwa, czy też – nie), składa odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa (dotyczy w jednakowym zakresie kobiet i mężczyzn).

  • Dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty - w przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie za wydanie paszportu albo zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu.

   Organ paszportowy w uzasadnionych przypadkach może żądać przedłożenia w szczególności odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego, odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego lub dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161).

   Przy składaniu wniosku należy okazać aktualnie posiadany dokument paszportowy, a w przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu paszportowego - złożyć zawiadomienie o utracie/zniszczeniu dokumentu paszportowego (formularz dostępny w urzędzie konsularnym). Dotyczy to również dokumentu, którego ważność już upłynęła. Dane tego dokumentu należy wskazać w rubryce nr 12 wniosku paszportowego, a w razie braku jakiegokolwiek dokumentu paszportowego (lub odpowiednio - dowodu osobistego), należy zamieścić adnotację „brak dokumentu tożsamości”.

    

   Uwaga: W razie potrzeby (czyli np. w sytuacji, kiedy posiadany dokument paszportowy jest już nieważny lub wkrótce upływa jego termin ważności, a zachodzi pilna konieczność wyjazdu) można  równocześnie złożyć wniosek o wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu.

   Osoba planująca podróż do innego kraju na podstawie paszportu tymczasowego powinna uzyskać informacje o aktualnych przepisach określających zasady wjazdu i pobytu na terytorium tego kraju w zakresie dotyczącym możliwości przekroczenia granicy na podstawie paszportu tymczasowego.

    

  7. Złożenie wniosku o wydanie paszportu osobie małoletniej

  Na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana pisemna zgoda obojga rodziców.

  Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, zawierającą potwierdzenie własnoręczności jego podpisu przez organ paszportowy (konsula, wojewodę) lub notariusza. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

  Przepisy te odpowiednio stosuje się do ustanowionych przez sąd opiekunów małoletniego.

  Obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat, jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie jej dokumentu paszportowego.

  Oboje rodzice przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej  i wyrażaniu zgody na wydanie tego dokumentu powinni okazać swoje ważne dokumenty paszportowe (lub odpowiednio  ew. dowody osobiste). Dokument paszportowy lub dowód osobisty, w którym zawarte są dane nieodpowiadające aktualnemu stanowi prawnemu jego posiadacza, nie potwierdza tożsamości tej osoby.

  (Zatem rodzic, którego ta sytuacja dotyczy, powinien w pierwszej kolejności uzyskać dokument paszportowy, zawierający jego dane zgodne z aktualnym stanem prawnym).

  Należy złożyć:

  - Wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego (wnioski pobiera się w urzędzie konsularnym).

  Wniosek paszportowy należy wypełnić czytelnie. Podpis w ramce umieszczonej pod fotografią składają osoby, które ukończyły 13 lat. Podpis nie może dotykać ani przecinać linii ramki (podpis ten będzie zamieszczony w nowym paszporcie). W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, które nie ukończyły 13 lat, nie zamieszcza się podpisu posiadacza.

  - Kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków,  tak  aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

  W przypadku osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności) a także osoby, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie  fotografii określonej powyżej, w zakresie wizerunku – można złożyć fotografię:

  o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą  twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków,  tak  aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej.

  Powyższe wymogi stosuje się również w stosunku do dzieci do 5-go roku życia.

  W przypadku osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku można złożyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 lat oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

  W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania można złożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy. W takim przypadku należy przedłożyć zaświadczenie o przynależności  do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

  - Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osobę nieposiadającą numeru PESEL.

  • - Dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty  - w przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie za wydanie paszportu albo zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu.

   Konsul może żądać przedłożenia w odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego, odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego lub dokumentu   potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia
   2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie (Dz. U. z 2012 r., poz. 161).

   Od osoby, która ukończyła 12 lat, pobiera się odciski palców

   Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu należy okazać  aktualnie posiadany dokument paszportowy osoby małoletniej, a w przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu paszportowego -  złożyć zawiadomienie o utracie / zniszczeniu dokumentu paszportowego (na formularzu udostępnionym w urzędzie konsularnym).

    

  8. Numer PESEL

  W dokumentach paszportowych zamieszcza się numer PESEL.

   

  O nadanie numeru PESEL występuje konsul w związku ze sprawą złożenia wniosku o wydanie paszportu (lub paszportu tymczasowego) osobie, która nie posiada jeszcze numeru PESEL. Czynność tę konsul wykonuje po przyjęciu dokumentacji paszportowej (i pobraniu opłaty za wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego). Do sprawy nadania numeru PESEL wymagane jest złożenie odpisu zupełnego lub skróconego polskiego aktu urodzenia. Osoba, która zawarła związek małżeński (bez względu na to, czy nastąpiła jej zmiana nazwiska w związku z zawarciem małżeństwa, czy też nie), składa odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa, który jest wymagany do nadania numeru PESEL.

  Za sprawę związaną z nadaniem numeru PESEL nie pobiera się opłaty konsularnej. 

   

  Uwaga: konsul nie występuje o nadanie numeru PESEL w innych przypadkach niż sprawa wydania paszportu lub paszportu tymczasowego.

   

  Nie ma możliwości nadania numeru PESEL na podstawie zagranicznego aktu urodzenia (i odpowiednio - zagranicznego aktu małżeństwa).

   

  Uwaga: Nie ma możliwości wydania paszportu (biometrycznego) bez numeru PESEL.

   

  9. Wydanie drugiego paszportu osobie posiadającej paszport

  W wyjątkowych sytuacjach dotyczących osoby występującej o paszport, w szczególności uzasadnionych: względami ochrony życia i zdrowia tej osoby, poważnymi trudnościami w prowadzeniu przez nią działalności humanitarnej, posiadaniem w paszporcie wiz lub pieczęci potwierdzających przekraczanie granicy państw lub pobyt na ich terytorium, co uniemożliwia lub znacznie utrudnia wjazd na terytorium innego państwa, względami bezpieczeństwa państwa - po uprawdopodobnieniu tych okoliczności, tej samej osobie można wydać drugi paszport - ważny przez 2 lata od daty wydania.

  Osoba zainteresowana uzyskaniem drugiego paszportu, w przypadku której występują powyższe okoliczności kieruje w tej sprawie podanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (przesyła je do Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA) wraz z uzasadnieniem i udokumentowaniem swoich argumentów wskazanych w podaniu - w celu uzyskania decyzji w sprawie wydania jej drugiego paszportu.

  Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji administracyjnej, wyraża zgodę lub odmawia wyrażenia zgody na wydanie obywatelowi drugiego paszportu. Osoba, która otrzymała decyzję ministra wyrażającą zgodę na wydanie drugiego paszportu, składa wniosek o jego wydanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  albo wybranego przez siebie wojewody, a za granicą - do konsula. Decyzja, o której mowa, wygasa, jeżeli złożenie wniosku o wydanie paszportu nie nastąpi przed upływem 3 miesięcy od dnia jej wydania.

   

  10. Odbiór dokumentu paszportowego

  Paszport / paszport tymczasowy odbiera się osobiście w tym urzędzie, w którym nastąpiło złożenie wniosku o wydanie tego dokumentu. Paszport/ paszport tymczasowy osoby małoletniej odbiera jeden z rodziców (lub odpowiednio – jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów).

  Przy odbiorze paszportu/paszportu tymczasowego przedkłada się dotychczas posiadany dokument paszportowy, który organ paszportowy anuluje. Anulowany paszport (lub paszport tymczasowy) zwraca się wnioskodawcy.

  Uwaga: nie ma możliwości upoważnienia innej osoby do odbioru paszportu/paszportu tymczasowego.

   

  10a. Odstąpienie od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego

  W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, na pisemny uzasadniony wniosek o odstąpienie od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego (formularz udostępnia urząd konsularny)  konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego.

   

  11. Opłaty konsularne

  Opłaty konsularne za wydanie paszportu i paszportu tymczasowego pobiera się w wysokości określonej w  Rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. poz. 2237).

  Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

  - osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu miały ukończone 70 lat;

  - osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich pobyt za granicą związany jest z długotrwałym leczeniem lub koniecznością poddania się operacji;

  - osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej.

  Osoba korzystająca z prawa do zwolnienia z opłaty konsularnej przedstawia konsulowi do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do tego zwolnienia.

   

  Opłatę konsularną obniża się o 50% w przypadku wydania paszportu:

  - emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721 z późn zm.), a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;

  - osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;

  - kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693 i 2281);

  - osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom.

  Osoba korzystająca z ulgi w opłacie konsularnej przedstawia konsulowi do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi.

  W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu – przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

   

    12. Dokument paszportowy traci ważność:

  1. z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub znalezieniu;

   (zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy, osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest  obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy)

  2. z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dokumentu paszportowego,
  3. z dniem śmierci jego posiadacza,
  4. po upływie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę następujących danych: nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

  W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące .

   

   13.  Odmowa wydania, unieważnienie dokumentu paszportowego

  Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. 

  Wydania dokumentu paszportowego odmawia się na wniosek:

  - sądu prowadzącego przeciwko osobie ubiegającej się o dokument paszportowy postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, postępowanie w sprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie cywilne;

  - organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, organu postępowania wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe, przeciwko osobie ubiegającej się o wydanie dokumentu  paszportowego.

  Dokument paszportowy podlega unieważnieniu:

  - na wniosek sądu prowadzącego przeciwko posiadaczowi dokumentu paszportowego postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, postępowanie w sprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie cywilne,

        - na wniosek organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, organu postępowania wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe, przeciwko posiadaczowi dokumentu paszportowego,

        - jeżeli został wydany z naruszeniem przepisów ustawy.

  - na wniosek sądu prowadzącego postępowanie w sprawie o wykonywanie władzy rodzicielskiej, unieważnia się dokument paszportowy małoletniego, w stosunku do którego ma zostać wydane orzeczenie w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej.

   

  Unieważnienie i odmowa wydania dokumentu paszportowego następuje w drodze decyzji.  

  Odwołanie od decyzji wydanej przez konsula w sprawie odmowy wydania lub unieważnienia dokumentu paszportowego składa się do ministra właściwego do spraw wewnętrznych  za pośrednictwem konsula.

   

  14. Utrata dokumentu paszportowego, zniszczenie

  Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby.

  Należy pamiętać, że:

  - Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany.

  - Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała.

   

  15. Utrata / zniszczenie dokumentu paszportowego a sprawa powrotu do miejsca pobytu  stałego

  Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument paszportowy za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju).

  (Konsul honorowy nie realizuje spraw paszportowych czyli nie wydaje również paszportów tymczasowych).

  Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu tymczasowego w tej sytuacji składa:

  - Wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego (wnioski są dostępne w urzędzie konsularnym).

  - Jedną kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także   twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków,  tak  aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

  Osoba, której ta sytuacja dotyczy powinna złożyć u konsula zawiadomienie o utracie dokumentu paszportowego (formularze są  dostępne w urzędzie konsularnym).

   

             

  PYTANIA I ODPOWIEDZI:

             

   1.  Czy wybierając się do konsulatu - w celu złożenia wniosku o wydanie paszportu (paszportu tymczasowego) - mam zabrać ze sobą również odpis polskiego aktu urodzenia i odpis polskiego aktu małżeństwa?  Czy mogą być potrzebne?

  Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia jest wymagany do sprawy paszportowej osoby, która nie posiada numeru PESEL.

  Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa jest wymagany od osoby, która zmieniła nazwisko w związku z zawarciem małżeństwa za granicą. Ponadto dokument ten składa osoba, która nie posiada numeru PESEL - bez względu na to, czy nastąpiła zmiana jej nazwiska w związku z zawarciem małżeństwa, czy też nazwisko nie uległo zmianie (dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn). 

  Dokumenty te mogą być również wymagane, gdyby okazało się, że należy wyjaśnić ew. wątpliwości w zakresie danych osobowych lub gdyby wystąpiły np. rozbieżności danych w dokumentacji paszportowej i w centralnej ewidencji paszportowej. Zatem zabranie ze sobą w/w dokumentów może być przydatne. 

   

  2. Czy mogą być wymagane jeszcze inne dokumenty do sprawy wydania paszportu?

  Jeżeli osoba mająca zamiar złożyć wniosek o wydanie paszportu posiada „stary” paszport, nieważny od dłuższego czasu, należy brać pod uwagę, iż może być  wymagane uzyskanie przez nią poświadczenia obywatelstwa polskiego.

  Sprawę tego rodzaju osoba zainteresowana powinna skonsultować z konsulem, okazując wszystkie posiadane dokumenty mogące mieć znaczenie w sprawie paszportowej. Analiza całości sprawy przez konsula wykaże, jakie dokumenty będą wymagane do sprawy wydania paszportu. Bez wnikliwego zbadania całokształtu sprawy nie można wyrazić konkretnego stanowiska w tej sprawie. Sprawa każdego obywatela jest rozpatrywana przez konsula indywidulanie. Brane są pod uwagę dokumenty i okoliczności dotyczące danej osoby.

   

  3. Okres ważności mojego paszportu upływa w dniu, w którym mam wyznaczony termin na złożenie wniosku o paszport w konsulacie. Mam już dawno zaplanowaną podróż w tym właśnie czasie, kiedy nie będę mieć ważnego paszportu. Jakie jest wyjście w tej sytuacji?

  Osoba składająca wniosek o wydanie paszportu (10-letniego) może jednocześnie złożyć wniosek o wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu (biometrycznego), jeżeli  ma ona takie życzenie wynikające z jej sytuacji (pilna podróż, konieczność posiadania ważnego dokumentu tożsamości z innego powodu niż odbycie podróży). Oznacza to, że wnioskodawca wypełnia  dodatkowy wniosek paszportowy (taki sam wniosek jak o wydanie paszportu) i składa  wraz z fotografią, uiszcza także opłatę za wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu. Okres ważności paszportu tymczasowego ustala się przy składaniu wniosku o wydanie tego dokumentu stosownie do sytuacji danej osoby.

  Uwaga: Osoba zainteresowana powinna dokładnie sprawdzić przepisy kraju, do którego planuje wyjazd na podstawie paszportu tymczasowego, określające zasady wjazdu na terytorium tego kraju, między innymi, na podstawie paszportu tymczasowego. Znane są sytuacje, kiedy paszporty tymczasowe nie są brane pod uwagę jako dokumenty uprawniające do wjazdu na terytorium innego państwa (wynika to z uregulowań prawnych tego państwa).

   

  4. Czy wniosek o wydanie paszportu można do konsulatu przesłać pocztą? Czy można wystąpić o paszport przez pełnomocnika?

  Nie ma możliwości przesłania wniosku paszportowego pocztą (ani przy wykorzystaniu usługi innego operatora przewozowego, np. kuriera). Wniosek o wydanie paszportu, po uprzednim zarejestrowaniu się na wizytę paszportową w konsulacie, należy złożyć w konsulacie osobiście.

  Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają rodzice (lub odpowiednio - ustanowieni przez sąd opiekunowie).

  Nie ma możliwości upoważnienia innej osoby do złożenia wniosku o paszport (lub paszport tymczasowy).

   

  5. Czy można złożyć wniosek o wydanie paszportu w dowolnym polskim konsulacie?

  Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie konsularnym. Należy pamiętać, iż w tym samym urzędzie odbiera się nowy paszport.

   

  1. Czy istnieje możliwość odbioru paszportu przez pełnomocnika?

  Nie ma możliwości upoważnienia innej osoby do odbioru paszportu. Paszport odbiera się osobiście, przedkładając do anulowania dotychczasowy dokument paszportowy. Paszport małoletniego odbiera jeden z rodziców (lub ustanowionych przez sąd opiekunów). Rodzic odbierający nowy paszport małoletniego okazuje swój paszport (lub odpowiednio dowód osobisty) i przedkłada do anulowania dotychczasowy dokument paszportowy dziecka. Możliwe jest natomiast przesłanie paszportu z wykorzystaniem usług operatora pocztowego lub przewozowego na adres pobytu za granicą wskazany przez wnioskodawcę. W takim przypadku konieczne jest jednak wcześniejsze zwrócenie się przez wnioskodawcę z wnioskiem o doręczenie paszportu właśnie w taki sposób i złożenie pisemnej rezygnacji z weryfikacji danych biometrycznych zawartych w paszporcie. Koszt przesyłki pokrywa wnioskodawca.

  (Powyższa informacja dotyczy również zasady odbioru paszportu tymczasowego).

   

  7. Utraciłem paszport/ paszport tymczasowy. Co należy zrobić?

  Osoba, która utraciła paszport (paszport tymczasowy) jest obowiązana niezwłocznie  zawiadomić o tym organ paszportowy. (Za granicą organem paszportowym jest konsul).

  Zawiadomienie konsula o utracie paszportu następuje przeważnie wraz ze składaniem wniosku o wydanie paszportu tymczasowego lub paszportu.

  Złożenie zawiadomienia w konsulacie o utracie paszportu oznacza, iż dokument ten traci ważność z dniem zawiadomienia konsula o utracie paszportu. Konsul w pierwszej kolejności ustala tożsamość osoby składającej zawiadomienie, następnie niezwłocznie wprowadza do ewidencji paszportowej informację, iż paszport tej osoby utracił ważność z dniem złożenia zawiadomienia konsulowi w tej sprawie. Tę informację konsul niezwłocznie przekazuje do centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych.

   

  Uwaga: jeśli osoba odnajdzie paszport, którego utratę zgłosiła w konsulacie, powinna niezwłocznie ten dokument zwrócić do organu paszportowego.

  8. Zawarłam związek małżeński. Czy muszę wymienić  paszport?

  Wniosek o wymianę paszportu należy złożyć, jeśli w związku z zawarciem małżeństwa zmieniła Pani nazwisko. Jeśli nie było zmiany nazwiska - nie ma obowiązku wymiany paszportu.

   

  9. Odnalazłem w domu paszport, którego utratę kilka dni temu zgłosiłem w konsulacie. Czy mogę wycofać zawiadomienie o utracie paszportu?

  Nie. W takiej sytuacji należy odnaleziony paszport zwrócić do organu paszportowego.

  Dokument ten jest nieważny, oznacza to, iż nie można nim się legitymować. Utrata ważności paszportu nastąpiła z dniem zawiadomienia konsula o utracie paszportu.

  (Podjęcie próby np. ew. legitymowania się tym dokumentem przy przekraczaniu granicy może spowodować niekorzystne konsekwencje i utrudnienia).

   

  10. Czy istnieje inna możliwość odbioru paszportu niż osobiste zgłoszenie się do konsulatu?

  Tak. Konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru paszportu przy wykorzystaniu usług operatora pocztowego lub przewozowego. Przy składaniu wniosku o paszport należy wyrazić takie życzenie i wypełnić stosowny wniosek w tej sprawie (formularze są dostępne w konsulacie). Koszt przesyłki pokrywa osoba zainteresowana. Sprawę omawia się szczegółowo podczas składania wniosku paszportowego.

   

  11. Czy konsul może przyjąć do sprawy wydania paszportu zagraniczny akt urodzenia, jeśli osoba, której  dotyczy wniosek, nie posiada numeru PESEL?

  Nie ma takiej możliwości.

   

  12. Czy konsul może wcześniej wystąpić  o nadanie numeru PESEL, zanim zostanie złożony wniosek o wydanie paszportu?

  Nie może, gdyż o nadanie numeru PESEL konsul występuje jedynie w związku z realizacją sprawy paszportowej danej osoby.  

  13. Oboje z żoną pracujemy za granicą. Nasze dziecko przebywa z dziadkami w Polsce. Co trzeba zrobić, aby ono mogło otrzymać paszport, bez naszej obecności w kraju?   

  Dziadkowie nie mogą złożyć wniosku o wydanie paszportu wnukowi, wniosek mogą złożyć oboje rodzice lub 1 rodzic wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica.

  Bez obecności w kraju 1 rodzica nie ma możliwości złożenia wniosku o wydanie paszportu dziecku. Należy pamiętać również, iż paszportu dziecka nie może odebrać nikt inny poza rodzicami (wystarczy obecność 1 rodzica). Oznacza to, iż 1 z rodziców powinien w tej sprawie pojechać do Polski (w celu złożenia wniosku i odbioru paszportu).

  W sprawie wyrażenia zgody na wydanie dziecku paszportu drugi rodzic może udać się do konsulatu (okienko obsługi interesantów w sprawach prawnych), wypełnić stosowne oświadczenie, na którym konsul potwierdzi własnoręczność jego podpisu (wymagane okazanie ważnego paszportu lub ważnego dowodu osobistego).

   

  14. Czy paszport tymczasowy jest ważny na wszystkie kraje świata?

  Paszport tymczasowy poświadcza obywatelstwo polskie (i tożsamość osoby w  nim wskazanej w zakresie danych zawartych w tym dokumencie)  i uprawnia obywatela polskiego do przekraczania granicy i pobytu za granicą. Jednakże osoba planująca wyjazd do innego kraju powinna sprawdzić (np. na stronie internetowej ambasady danego kraju, ew. skierować zapytanie do konsulatu tego kraju), czy aktualnie obowiązujące przepisy tego kraju dopuszczają możliwość wjazdu na podstawie paszportu tymczasowego na terytorium tego państwa (znane są przypadki, iż miejscowe przepisy nie dopuszczają możliwości wjazdu na terytorium danego państwa na podstawie paszportu tymczasowego).

   

  15. Osoba z powodu niepełnosprawności nie może złożyć podpisu w ramce przeznaczonej  na podpis na wniosku paszportowym. Co w takiej sytuacji należy zrobić?

  W paszporcie wydanym osobie, która nie może samodzielnie złożyć podpisu z powodu niepełnosprawności, nie zamieszcza się jej podpisu.

         

  16. Jadę na 2 miesiące do Polski. Czy mogę w Polsce otrzymać paszport? Czy ten paszport będzie można odebrać w konsulacie?

  Obecnie istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie paszportu w dowolnym konsulacie lub dowolnym wydziale paszportów urzędu wojewódzkiego w kraju.

  Jednakże nowy paszport odbiera się w tym urzędzie, w którym został złożony wniosek.

  Organ paszportowy, przyjmujący wniosek, bada sprawę każdej osoby indywidualnie, mając na uwadze m.in. składane do sprawy dokumenty, dokonuje również wymaganych sprawdzeń. Nie można dokładnie ocenić sprawy paszportowej bez rozpatrzenia wniosku.

   

  17. Czy mogę w Polsce złożyć wniosek o paszport i paszport tymczasowy na czas oczekiwania na paszport?

  Paszport tymczasowy na czas oczekiwania na doręczenie paszportu (biometrycznego) wydaje jedynie konsul. Wojewoda nie wydaje paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport (biometryczny), gdyż przepisy nie określają takiej możliwości.

   

  18. W zagranicznym akcie urodzenia mojego dziecka nie figurują dane jego biologicznego ojca. Natomiast przy transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka kierownik urzędu stanu cywilnego w Polsce powiedział mi, że muszę podać jakieś imię ojca dziecka (jeśli tego nie zrobię, to zostanie wpisane jakiekolwiek imię męskie). Jak wygląda w takiej sytuacji sprawa wydania dziecku paszportu, kto wyraża zgodę na wydanie mu paszportu? 

  Jeżeli nie nastąpiło uznanie dziecka lub sądowe ustalenie ojcostwa osoby małoletniej, dla której jest składany wniosek paszportowy, należy złożyć odpis zupełny aktu urodzenia dziecka.

  W przypadku, kiedy dane ojca dziecka zostały wpisane w akcie urodzenia na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, która utraciła moc w dniu 1 marca 2015 r. oraz art. 61 ust. 2 ustawy  z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, obowiązującej od 1 marca 2015 r. - nie jest wymagana w sprawie paszportowej zgoda ojca dziecka, gdyż z przepisów w/w ustaw  wynika, iż nie nastąpiło uznanie dziecka przez ojca ani ojcostwo jego nie zostało ustalone. W sytuacji tej zgodę na wydanie paszportu / paszportu tymczasowego wyraża jedynie matka dziecka.

   

  19. Czy to prawda, że przy odbiorze nowego paszportu nie anuluje się dotychczasowego dokumentu paszportowego, jeśli są w nim zamieszczone ważne wizy?

  W dniu odbioru nowego paszportu anuluje się dotychczas posiadany paszport (paszport tymczasowy), dziurkując całość książeczki paszportowej, przecina się również drugą okładkę tego dokumentu, natomiast nie dziurkuje się stron zawierających wizy. Anulowany dokument zwraca się wnioskodawcy.

   

  20.  Kiedy następuje anulowanie dotychczasowego paszportu, jeśli nowy paszport wysyła się do interesanta pocztą (albo korzysta się z usług kurierskich)?

  Dotychczasowy  paszport (paszport tymczasowy) anuluje się przed wysłaniem do interesanta nowego paszportu i dołącza się do tej samej przesyłki. Zatem interesant powinien pamiętać o tym, iż nowy paszport zostanie do niego przesłany (jeśli złożył w tej sprawie wniosek) po dostarczeniu konsulowi (np. również drogą pocztową) dotychczasowego dokumentu paszportowego - w celu anulowania go.  

   

  21. Wniosek o wydanie paszportu zamierza złożyć osoba pełnoletnia, która urodziła się za granicą, nigdy nie posiadała polskiego paszportu ani dowodu osobistego, ale już uzyskała decyzję wojewody stwierdzającą posiadanie obywatelstwa polskiego. Czy osoba ta powinna transkrybować zagraniczny akt małżeństwa, jeśli w związku z zawarciem małżeństwa nie zmieniła nazwiska?

  Odpis skrócony lub  zupełny polskiego aktu małżeństwa jest wymagany w sprawie paszportowej osoby, która nie posiada numeru PESEL, bez względu na to, czy   nastąpiła zmiana jej nazwiska w związku z zawarciem małżeństwa, czy też nazwisko nie uległo zmianie (dotyczy to w jednakowym zakresie zarówno kobiet, jak i mężczyzn). Zatem należy dokonać transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa.

   

    22. Samotnie wychowuję dziecko, kończy się ważność paszportu dziecka. Jak wygląda procedura wydania dziecku paszportu?

  Ta kwestia wymaga wyjaśnienia, jaka jest sytuacja prawna drugiego rodzica w zakresie władzy rodzicielskiej (czy istnieje orzeczenie sądu dotyczące władzy rodzicielskiej drugiego rodzica).

   

  23. Czy mogę uzyskać paszport tymczasowy na  okres oczekiwania na paszport 10-letni.

  Osoba składająca wniosek o wydanie paszportu (10-letniego) może jednocześnie złożyć wniosek o wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu (biometrycznego) jeżeli ma ona takie życzenie, wynikające z jej sytuacji (pilna podróż, konieczność posiadania ważnego dokumentu tożsamości z innego powodu niż odbycie podróży; osoba nie musi podawać powodu). Oznacza to, że należy wypełnić dodatkowy wniosek paszportowy (taki sam wniosek jak o wydanie paszportu) i złożyć wraz z fotografią, uiszcza się także opłatę za wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu. Okres ważności paszportu tymczasowego ustala się przy składaniu wniosku o wydanie tego dokumentu, stosownie do sytuacji danej osoby.

   

  Uwaga: Osoba zainteresowana powinna dokładnie sprawdzić przepisy kraju, do którego ew. planuje wjazd na podstawie paszportu tymczasowego określające zasady wjazdu (czy dopuszcza się przekroczenie granicy na podstawie paszportu tymczasowego,  jaki jest wymagany okresu ważności dokumentu paszportowego, itp.) na terytorium danego państwa.

  Uwaga dodatkowa: znane są przypadki, kiedy paszporty tymczasowe nie są brane pod uwagę jako dokumenty uprawniające do wjazdu na terytorium innego państwa (wynika to z uregulowań prawnych danego państwa).

  24. Możliwość powrotu do Polski na podstawie nieważnego polskiego paszportu lub paszportu tymczasowego.

   

  Należy pamiętać, iż służby graniczne Pakistanu wymagają przy przekraczaniu granicy przy wyjeździe z Pakistanu - okazania ważnego dokumentu paszportowego. Odnotowano przypadki trudności w akceptowaniu polskich paszportów tymczasowych przez pakistańskie służby graniczne. Osoba, która posiada nieważny dokument paszportowy, powinna zwrócić się do konsulatu w sprawie wydania paszportu tymczasowego na powrót do miejsca pobytu stałego. Należy zabrać ze sobą dotychczasowy paszport (lub paszport tymczasowy), nawet jeśli jest nieważny.

  Sugeruje się, aby z odpowiednim wyprzedzeniem do daty planowanego wyjazdu zarejestrować się na wizytę w konsulacie w sprawie złożenia wniosku o paszport biometryczny.

   

  25. Procedura uzyskania pierwszego dokumentu paszportowego dla noworodka (urodzonego za granicą).

        W przypadku, kiedy rodzice posiadają jedynie zagraniczny odpis aktu urodzenia dziecka (czyli nie dokonali jeszcze transkrypcji tego aktu w Polsce), a potrzebują pilnie uzyskać dokument tożsamości dla dziecka - istnieje możliwość złożenia w konsulacie wniosku o wydanie dziecku paszportu tymczasowego. Paszport tymczasowy konsul wydaje na okres nie dłuższy niż na 12 miesięcy. W takiej sytuacji wydany paszport tymczasowy nie zawiera numeru PESEL (gdyż konsul nie może wystąpić o nadanie numeru PESEL na podstawie zagranicznego aktu urodzenia).

                   

        Do czasu, zanim nie zostanie dokonana transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia w Polsce, konsul nie może zrealizować sprawy wydania paszportu (biometrycznego) dziecku, gdyż nie posiada ono numeru PESEL. Do nadania numeru PESEL jest wymagany m.in. odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia, który można uzyskać dopiero po dokonaniu transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia.

        Należy pamiętać, aby podjąć działania, zmierzające do dokonania transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka. Przemawiają za tym względy prawne, racjonalne i praktyczne.

        Uwaga dodatkowa: jeśli np. podczas pobytu dziecka w Polsce zostanie utracony jego paszport tymczasowy wydany na podstawie zagranicznego aktu urodzenia (czyli bez zamieszczenia w nim numeru PESEL) - wojewoda nie będzie mógł wydać dziecku paszportu tymczasowego  na powrót do miejsca zamieszkania za granicą, gdyż nie ma takiej możliwości prawnej (jeśli nie nastąpiła transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia).

        Wydanie paszportu tymczasowego bez numeru PESEL  stanowi  wyjątek od zasady, iż w dokumentach paszportowych zamieszcza się numer PESEL. Paszport tymczasowy bez numeru PESEL może wydać tyko konsul (w kraju nie ma takiej możliwości).

       

  26. Jakie działania należy podjąć, jeśli jeden z rodziców nie może być obecny przy składaniu wniosku o wydanie paszportu (paszportu tymczasowego) dla dziecka?

  Jeżeli jeden z rodziców nie może być obecny przy składaniu wniosku o paszport (paszport tymczasowy) dla dziecka, może on wyrazić zgodę  na wydanie dziecku tego dokumentu, wypełniając stosowne oświadczenie w tej sprawie. Własnoręczność podpisu na tym oświadczeniu powinien potwierdzić notariusz lub organ paszportowy (konsul, wojewoda).

   

  27. Jakie jest wyjście z sytuacji, gdy jeden rodzic lub oboje rodzice posiadają nieważne paszporty, dowody osobiste lub w ogóle - nie posiadają dokumentu tożsamości, a wyrażają życzenie złożenia wniosku o wydanie dziecku paszportu albo paszportu tymczasowego.

  W pierwszej kolejności rodzice powinni podjąć działania, mające na celu uzyskanie dla siebie dokumentów paszportowych. Brak dokumentu tożsamości uniemożliwia identyfikację osoby, a tym samym również przyjęcie od niej zgody na wydanie dokumentu paszportowego jej małoletniemu dziecku.

   

  28.Procedura wyrażenia zgody na wydanie paszportu (paszportu tymczasowego) dziecku przebywającemu wraz z drugim rodzicem w Polsce.

  Sprawę tę można załatwić w konsulacie. Należy umówić się na spotkanie za pośrednictwem  aplikacji e-konsulat na wizytę w konsulacie w dziale prawnym (nie paszportowym) w celu uzyskania potwierdzenia własnoręczności podpisu na oświadczeniu dotyczącym wyrażenia zgody na wydanie paszportu dziecku. W konsulacie jest dostępny stosowny formularz, na którym można wyrazić zgodę na wydanie dziecku paszportu. Konsul potwierdza własnoręczność podpisu tego rodzica. Osoba udająca się do konsulatu powinna posiadać ważny paszport lub ważny dowód osobisty. Bez okazania ważnego dokumentu tożsamości nie ma możliwości załatwienia tej sprawy. Oświadczenie to osoba przekazuje do drugiego rodzica przebywającego w kraju, który je przedkłada w oddziale paszportowym wraz z wnioskiem o wydanie dziecku paszportu.

  Za  tę czynność pobiera się opłatę konsularną (za potwierdzenie własnoręczności podpisu).

   

  29. Wydanie paszportu tymczasowego na powrót do kraju.

  Paszport tymczasowy na powrót do Polski wydaje się osobie, która np. utraciła podczas pobytu za granicą swój paszport (lub dowód osobisty, na podstawie, którego przekroczyła granicę lub posiada nieważny dowód osobisty lub paszport/paszport tymczasowy). Przy składaniu wniosku paszportowego ustala się okres ważności paszportu tymczasowego, który ma być wydany danej osobie – w porozumieniu z tą osobą.

  Wnioskodawca składa wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego wraz z fotografią. W niektórych sytuacjach mogą być wymagane inne dokumenty.

   

   30. Możliwość uzyskania polskiego paszportu przez osobę, która urodziła się za granicą, nigdy nie miała polskiego paszportu ani dowodu osobistego (nigdy nie mieszkała w Polsce), ale  jedno z jej rodziców posiadało kiedyś polski paszport?

  Osoba ta powinna najpierw złożyć wniosek o poświadczenie obywatelstwa polskiego. Po uzyskaniu decyzji wojewody, stwierdzającej posiadanie przez nią obywatelstwa polskiego, należy dokonać transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia i aktu małżeństwa.

  Uwaga: Osoba przy składaniu wniosku o wydanie paszportu – wobec nieposiadania żadnego polskiego dokumentu tożsamości – powinna okazać np. paszport zagraniczny, w celu ustalenia jej tożsamości.

   

    31. Czy wnioski o wydanie paszportu można znaleźć w Internecie?

    Nie. Wniosek jest dostępny w konsulacie.

   

       32. Zmiana danych osobowych – czy należy wystąpić o wymianę  paszportu? Czy      istnieje taki obowiązek?

  W przypadku zmiany (lub konieczności sprostowania) danych, zamieszczonych w dokumencie paszportowym (czyli: nazwiska, imienia/imion, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL) - istnieje obowiązek wymiany posiadanego (ważnego) dokumentu paszportowego.

  Osoba przebywająca za granicą, posiadająca ważny paszport, jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia:

  -  doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych,

  - sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska,

  a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem  zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

   

  33. Moje dziecko zmieniło wygląd. Czy należy złożyć wniosek o wydanie mu nowego paszportu?

  Przepisy nie określają takiego obowiązku. Jednakże zaleca się wymianę paszportu, gdyż w przypadku osoby, u której nastąpiła zmiana wyglądu, mogą wystąpić utrudnienia w ustaleniu jej tożsamości przy przekraczaniu granicy. Zatem w celu uniknięcia ew. niedogodności - należy rozważyć kwestię złożenia wniosku o wydanie nowego paszportu.

   

  34. W moim paszporcie nie ma już miejsca na wizy i stemple kontroli granicznej, ale paszport traci ważność dopiero za 3 lata. Czy należy wymienić ten paszport?

  Nie ma takiego obowiązku (wynikającego z przepisów). Jednakże jeśli posiadacz paszportu (w którym brakuje miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy) planuje wyjazd do innych państw, to zaleca się złożenie wniosku o nowy paszport, gdyż przy przekraczaniu granic mogą wystąpić utrudnienia i niedogodności, a nawet może zaistnieć sytuacja, kiedy osoba nie będzie mogła przekroczyć granicy.

  Zatem warto rozważyć złożenie wniosku o wymianę paszportu nawet, jeśli nie jest planowana podróż w najbliższym czasie, aby w razie zaistnienia potrzeby pilnego wyjazdu kwestia ta nie spowodowała niedogodności i utrudnień dla osoby zainteresowanej (np. z powodu konieczności załatwienia wielu spraw jednocześnie, pilności spraw, braku czasu). 

   

  35. Procedura uzyskania numeru PESEL

  O nadanie numeru PESEL występuje konsul w związku ze sprawą paszportową osoby, która nie posiada jeszcze numeru PESEL (dotyczy zarówno osoby małoletniej, jak i pełnoletniej). Czynność tę konsul wykonuje po przyjęciu pełnej dokumentacji paszportowej (i pobraniu opłaty za wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego). Do sprawy nadania numeru PESEL wymagane jest złożenie odpisu zupełnego lub skróconego polskiego aktu urodzenia. Osoba, która zawarła związek małżeński (bez względu na to, czy nastąpiła zmiana jej nazwiska w związku z zawarciem małżeństwa, czy też – nie), składa odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa. Za sprawę związaną z nadaniem numeru PESEL nie pobiera się opłaty konsularnej. 

  Uwaga: konsul nie występuje o nadanie numeru PESEL w innych sprawach niż w związku ze sprawą wydania pasportu/paszportu tymczasowego.

   

  36. Czy jest możliwość przesłania nowego paszportu z innego konsulatu lub z

   kraju?

   Nie, paszport należy odebrać w urzędzie, w którym składało się wniosek.

   

  37. Czy uzyskam kolejny paszport dla małoletniego dziecka bez zgody drugiego  rodzica na podstawie tego samego orzeczenia sądu zastępującego zgodę drugiego rodzica, jeśli było ono już „wykorzystane” do wydania dotychczasowego paszportu?

  Orzeczenie sądu zastępujące zgodę jednego z rodziców może być „wykorzystane” jedynie w danym konkretnym przypadku składania wniosku o wydanie paszportu małoletniemu. Zgoda obojga rodziców jest wymagana przy każdorazowym składaniu wniosku o wydanie paszportu dziecku. Oznacza to, że  przy składaniu wniosku o wydanie kolejnego paszportu jest wymagana zgoda obojga rodziców, a jeśli nie jest możliwe uzyskanie zgody 1 rodzica, to należy uzyskać orzeczenie sądu zastępujące zgodę tego rodzica.

   

  38.W jakim terminie przed końcem ważności paszportu można wnioskować o wydanie nowego paszportu?

  Posiadacz paszportu może składać wniosek o wydanie nowego paszportu w czasie dla siebie dogodnym. Przepisy nie określają terminów w tym zakresie.

  Przy wnioskowaniu o nowy paszport należy brać pod uwagę czas oczekiwania na wizytę paszportową w  konsulacie oraz czas oczekiwania na wydanie paszportu.

  Ponadto należy uwzględnić niżej wymienione kwestie, co umożliwi osobie zainteresowanej podjęcie decyzji, kiedy powinna złożyć wniosek o wydanie paszportu. Odpowiednio wcześniejsze  złożenie  wniosku  może mieć  pozytywny wpływ na  planowane przez interesanta  działania, przedsięwzięcia, podróże, itp.

  Jeśli posiadacz paszportu zamierza odbyć podróż do innego kraju, należy uzyskać informację o aktualnych przepisach określających zasady wjazdu i pobytu na terytorium tego kraju - w zakresie wymaganej ważności paszportu (ten aspekt należy uwzględnić również przy ubieganiu się o wizę, jeśli taki obowiązek istnieje).  

   

  39.Czy mogę złożyć wniosek o nowy paszport, jeżeli mój paszport jest ważny jeszcze np. 2 lata?

  Tak. 

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: