close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SPRAWY WIZOWE

 • 1 marca 2017

  INFORMACJE OGÓLNE

  Zasady składania wniosku wizowego:

   

  Złożenie wniosku wizowego w każdym polskim urzędzie konsularnym musi być poprzedzone elektroniczną rejestracją wniosku wizowego, zarówno o wizę Schengen jak i krajową.

   

  Dostęp do rejestracji internetowej znajduje się pod adresem:


  http://www.e-konsulat.gov.pl
   

  Znajdą tam Państwo również szczegółowe informacje dotyczące procedur wizowych i wypełniania aplikacji wizowych w formie elektronicznej.


  Przypominamy, iż w procedurze wizowej do Polski wymagane jest, aby obywatel Pakistanu złożył wniosek osobiście w ambasadzie.

   

  Aplikacje wizowe powinny być składane nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą planowanej wizyty.

   

  Wnioski wizowe są rozpatrywane w okresie 8-15 dni. Wniosek może zostać odrzucony z przyczyn formalnych, bądź termin rozpatrzenia może ulec wydłużeniu jeśli zaistnieją ku temu przesłanki.

   

  Wiza nie gwarantuje wjazdu na teren RP i terytorium państw Schengen. Każdorazowo decyzję
  o zezwoleniu na wjazd posiadacza wizy podejmuje straż graniczna.

   

  Wszystkie dokumenty składane wraz z wnioskiem wizowym w języku urdu powinny być przetłumaczone na język polski lub angielski. Nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe tych dokumentów.

   

  Konsul może na każdym etapie procedury wizowej poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

   

   

   

  DOKUMENTY WYMAGANE PODCZAS SKŁADANIA WNIOSKU O WIZĘ SCHENGEN (1-90 DNI) o WIZĘ KRAJOWĄ (91-365 DNI)

   

  1.Wypełniony w systemie  www.e-konsulat.gov.pl wniosek wizowy, wydrukowany i podpisany przez osobę aplikującą.

  2. Paszport (zarówno ważne, jak i te, które utraciły ważność) wraz z fotokopiami stron zawierającymi dane osobowe oraz fotokopiami stron z innymi wizami i stemplami odmów.

  -paszport powinien zawierać co najmniej dwie całkowicie wolne strony,

  -ważność paszportu musi być dłuższa niż 3 miesiące od dnia planowanego wyjazdu ze strefy Schengen,

  -paszport powinien być wydany w ciągu ostatnich 10 lat. Dokumenty podróży z wpisywanymi odręcznie przedłużeniami ważności nie są akceptowane.

  3. Fotografia  - dwie kopie wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, wyraźne na białym tle. Jedna przyklejona na aplikacji wizowej oraz druga, pozbawiona uszkodzeń i stempli do przekazania pracownikowi wydziału konsularnego. 

  4. Ważne ubezpieczenie medyczno-podróżne

  - ubezpieczenie powinno obejmować cały okres pobytu w strefie Schengen oraz być ważne na wszystkie kraje Schengen. Ubezpieczenie to powinno pokrywać wszelkie wydatki jakie mogą wyniknąć z konieczności pobytu w szpitalu, udzielenia szczególnej asysty medycznej, śmierci (minimalna wymagana kwota ubezpieczenia to 30 000 euro),

  - wnioski o wizy wielokrotnego wjazdu – ubezpieczenie powinno pokrywać okres pierwszego planowanego pobytu na terytorium państw Schengen. Ponadto osoba aplikująca powinna podpisać zobowiązanie znajdujące się w aplikacji wizowej, potwierdzające posiadanie ubezpieczenia medycznego obejmującego kolejne podróże w ramach wydanej wizy wielokrotnego wjazdu,

  - wniosek wizowy w celu podjęcia pracy na terytorium RP – ubezpieczenie powinno pokrywać pierwsze trzy miesiące pobytu (rozpoczynające się w pierwszym dniu podróży).

  Lista firm ubezpieczeniowych w Pakistanie (uaktualnienie: październiku 2016):

  Adamjee Insurance Company Ltd
   Asia Insurance Company Ltd
   Askari General Insurance Company Ltd
   Atlas Insurance Ltd
   Chubb Insurance Pakistan Ltd (Formerly ACE Insurance Ltd)
   CICL - Century Insurance Company Ltd
   Continental Insurance Company Ltd
   Crescent Star Insurance Limited
   East West Insurance Company Ltd
   EFU General
   Habib Insurance Company Ltd
   IGI
   Jubilee General Insurance Company Ltd
   PICIC - Pakistan Industrial Credit Investment Corporation
   Premier Insurance Limited
   Pak-Qatar General Takaful Limited
   Shaheen Insurance
   Sindh Insurance
   SPI Insurance Company Ltd (formerly Saudi Pak)
   TPL Direct Insurance Ltd
   UBL Insurers Ltd
   UIC - United Insurance Company
   Universal Insurance Company Ltd

  7. Opłata wizowa w gotówce – 8200,- Rupii Pakistańskich.

   

   

  DOKUMENTY

  1. dowód prawa pobytu na terytorium Pakistanu

  2. wyciąg z rejestru rodzinnego

  3. poświadczenie dokonania rezerwacji środków transportu

  - dokument/wydruk dokonania rezerwacji lotniczej. W przypadku podróży do kilku krajów Schengen należy przedstawić rezerwacje wszystkich przelotów, bilety pociągowe, dowody wynajęcia samochodu, inne.

  4. poświadczenie zakwaterowania

  - rezerwacja hotelowa/ wynajem domu/kwatery prywatnej. W przypadku osób udających się z wizytą do osób prywatnych należy przedstawić zaproszenie wystawione przez osobę zapraszającą
  w urzędzie wojewódzkim. W przypadku podróży do kilku krajów Schengen należy przedstawić odpowiednie rezerwacje w każdym z tych krajów.

  5. zaświadczenie o posiadanych środkach finansowych

  - oryginał wyciągu bankowego przedstawiający operacje bankowe z ostatnich 6 miesięcy, podstemplowany i podpisany przez władze banku

  - w przypadku osoby aplikującej – posiadającej zatrudnienie:

  - potwierdzenia otrzymywanych wynagrodzeń z ostatnich 3 miesięcy

  - umowa o pracę

  - w przypadku osoby aplikującej  - właściciela firmy, osoby prowadzącej własną działalność:

  - wyciąg z miejscowego NTN (National Tax Number), poświadczenie przynależności do Izbach Gospodarczych tzw. Membership Certificate, poświadczenie odprowadzania podatków tzw. Tax Registration Certificate, rekomendacje Izb Gospodarczych

  - w przypadku osoby aplikującej  - sponsorowanej:

  - zaproszenie zarejestrowane w urzędzie wojewódzkim przez sponsora

  - Affidavit oraz wyciąg bankowy sponsora,

  - w przypadku emerytów

  - potwierdzenia otrzymanych świadczeń emerytalnych z ostatnich 3 miesięcy

  6. w przypadku osoby małoletniej

  - gdy małoletni podróżuje z jednym rodzicem, jest wymagana jego obecność podczas składania aplikacji wizowej oraz pisemna, poświadczona notarialne zgoda drugiego rodzica na podróż dziecka. Wyjątkiem są sytuacje, gdy tylko jeden rodzic posiada pełnię władzy rodzicielskiej.

  - w przypadku podróży małoletniego bez rodziców, obydwoje rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani stawić się w urzędzie podczas składania aplikacji wizowej oraz dostarczyć swoje zgody na podróż dziecka poświadczone notarialne.

   - fotokopie dowodów osobistych/paszportów rodziców muszą być dołączone do takich zgód.

   

   

  Dokumenty w zależność od deklarowanego celu podróży

   

  Wyjazd w celu biznesowym:

  - zaproszenie od firmy w RP, zarejestrowane w urzędzie wojewódzkim bądź wystawione przez zapraszającą firmę,

  - pismo od pracodawcy osoby aplikującej.

  Obydwa dokumenty powinny zawierać:

  - dane osoby aplikującej o wizę,

  - wymieniony powód podróży,

  - okres planowanego pobytu,

  - miejsce planowanego pobytu,

  - czytelny podpis oraz pieczęć.

   

  Wyjazd w celu podjęcia nauki, prowadzenia badań naukowych, odbycia stażu:

  - zaświadczenie o przyjęciu na kurs/staż etc lub pismo od instytucji przyjmującej,

  - certyfikaty ukończenia szkół i uniwersytetów,

  - legitymacja studencka/ dowód zatrudnienia w instytucji wysyłającej.

   

  Wyjazd w celu turystycznym:

  - rezerwacje hotelowe, plany podróży.

   

  Odwiedziny u rodziny/znajomych:

  - zaproszenie z urzędu wojewódzkiego wystawione przez stronę zapraszającą,

  - potwierdzenie pokrewieństwa w przypadku wizyty u rodziny,

  - w przypadku zapraszającego nieposiadającego stałego pobytu w RP – należy przedstawić  zaproszenie, w którym jest wymienione miejsce zakwaterowania oraz środki finansowe.

   

  Wyjazd w związku z działalnością kulturalną, sportową  i religijną:

  -zaproszenia, bilety, potwierdzenia udziału.

   

  Wyjazd w związku z leczeniem:

  - zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność podjęcia leczenia na terytorium RP,

  - zaświadczenie o dokonaniu opłaty leczenia lub wykazanie posiadania środków finansowych na jego opłacenie,

  -zaświadczenie ze szpitala, sanatorium polskiego potwierdzające, iż określone leczenie może być wykonane przez te placówki.

   

  Zgodnie z artykułem 14(6) Kodeksu Wizowego konsulat może odstąpić od egzekwowania jednego lub kilku wymogów, jeżeli wiadomo, że osoba ubiegająca się o wizę wcześniej udowodniła, że jest uczciwa i wiarygodna, a zwłaszcza że z poprzednich wiz korzystała zgodnie z prawem, i jeżeli nie ma wątpliwości co do tego, że w chwili przekraczania zewnętrznych granic państw członkowskich będzie spełniała wymogi art. 5 (1) Kodeksu Granicznego Schengen.

  Zgodnie z artykułem 21 (8) kodeksu wizowego podczas rozpatrywania wniosku konsulat może w uzasadnionym przypadku zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę i poprosić o dodatkowe dokumenty, które nie były wskazane w wymienionym wyżej wykazie  (np., dokumenty umożliwiające ustalenie zamiaru opuszczenia terytorium strefy Schengen przez osobę ubiegającą się o wizę przed upływem terminu ważności wizy, o którą  aplikuje wnioskodawca. W ten sposób aplikujący zostaje poinformowany o tym, że złożenie wyżej wymienionych dokumentów nie gwarantuje automatycznego wydania wizy.

  Urząd nie przyjmuje dokumentów nadesłanych do Konsulatu/wydziału konsularnego faksem, pocztą lub poczta elektroniczną.

  Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu, posiadacz wizy zostanie poproszony na granicy zewnętrznej o przedstawienie dowodów, że spełnia warunki wjazdu, zgodnie z w art. 5 kodeksu granicznego Schengen. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

   

   

  Prawo osób do informacji

  Centralny Organ Techniczny Krajowego Systemu Informatycznego – Komendant Główny Policji COT KSI – centralny organ techniczny Krajowego Systemu Informatycznego jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), w zakresie wykorzystywania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), przetwarzanych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS).

   

  Prawo do informacji

  Zgodnie z art. 15 RODO, każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania od administratora wyczerpujących informacji dotyczących przetwarzania jej danych osobowych.

  Szczegółowa informacja dotycząca realizacji prawa do informacji dostępna jest na stronie COT KSI KGP, pod adresem:

  http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/centralny-organ-techni/3943,Centralny-Organ-Techniczny-Krajowego-Systemu-Informatycznego-Komendant-Glowny-Po.html

  Informacje są również dostępne w angielskiej wersji językowej : http://www.policja.pl/pol/sirene/prawo-osob-do-informac/76188,The-right-of-data-subjects-to-information.html

   

   

   

  UPROSZCZONA PROCEDURA WIZOWA DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ (UE)

   

  Procedura dotyczy cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny -obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie.

  Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie.
  1.Obywatelem UE jest obywatel państwa członkowskiego UE, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), obywatel Konfederacji Szwajcarskiej.  Dyrektywa stosowana jest jedynie w odniesieniu do tych obywateli UE, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim niż państwo, którego obywatelstwo posiadają, lub już w takim państwie przebywają (komunikat Komisji COM (2009) 313 wersja ostateczna).
  2.Członkami rodziny obywatela UE są:

  •       współmałżonek,

  •       partner, z którym obywatel UE zawarł zarejestrowany związek partnerski, na podstawie ustawodawstwa danego państwa członkowskiego, jeżeli ustawodawstwo przyjmującego państwa członkowskiego uznaje równoważność między zarejestrowanym związkiem partnerskim a małżeństwem,

  •       dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera,

  •       rodzice pozostający na utrzymaniu na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera.

   

       3. W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

   

  •       wniosek wizowy (wypełniony na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/), wydrukowany, podpisany i opatrzony przyklejoną fotografią,

  •       ważny paszport,

  •       dokumenty potwierdzające pozostawanie w związku określonym w pkt. 2, (m.in. świadectwa ślubu, świadectwa urodzin, Family Registration Certificate, Nikah Nama, potwierdzenia o pozostawaniu na utrzymaniu członka UE)

  •       dokumenty potwierdzające fakt pobytu obywatela UE w państwie członkowskim innym, niż państwo obywatelstwa, oraz fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego (m.in. pisemne oświadczenie obywatela UE; dowody wskazujące, że obywatel UE przebywa w przyjmującym państwie członkowskim).

  Konsul może zwrócić się z prośbą o przedstawienie dodatkowych dokumentów wskazujące, że jest beneficjentem dyrektywy. Ponieważ na poparcie swojego roszczenia osoba musi przedstawić dowody, jej obowiązkiem jest przedłożenie odpowiednich dokumentów. Jeżeli osoba ubiegająca się o wizę nie przedłoży takich dowodów, pracownicy konsulatu mogą wyciągnąć wniosek, że nie przysługuje jej specjalne traktowanie na mocy dyrektywy.

   

       4. Odmowa wydania wizy

   

  Odmawia się wydania wizy, gdy:
  1.wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub
  2.pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.
  Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

   

      5. Podstawy prawne:

   

  3.ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525)[1].
  4.ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.).
  5.ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274).
   

   

  [1] Dana ustawa implementuje do krajowego porządku prawnego Dyrektywę nr 2004/38 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: